1.       Postanowienia wstępne

i.         Niniejsze ogólne warunki sprzedaży regulują relację pomiędzy firmą PaMaLuk Polska z siedzibą pod adresem ul.Leona Staniszewskiego 15U/5 81-603 Gdynia Polska NIP 5931108156 jako sprzedającym, prowadzącą sklep internetowy na stronie www.pamaluk.com/sklep oraz klientem, którzy zawiera z firmą umowę kupna.

ii.       Firma traktuje wszystkich klientów jednakowo i zapewnia im takie same korzyści bez względu na to, czy są konsumentami. Z tego względu niniejsze ogólne warunki sprzedaży stosuje się do wszystkich klientów.

iii.     Ogólne warunki sprzedaży regulują przede wszystkim zakup towarów w sklepie internetowym firmy. Mają zastosowanie odpowiednio do zakupu towaru za pośrednictwem biura obsługi klienta oraz w sklepach stacjonarnych firmy.

2.       Zawarcie umowy kupna

i.         Klient zawiera z firmą umowę kupna na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, biura obsługi klienta lub osobiście w jednym ze sklepów stacjonarnych firmy.

ii.       W przypadku zawarcia umowy kupna na odległość złożenie zamówienia na stronie internetowej lub za pośrednictwem biura obsługi klienta stanowi zawarcie wstępnej umowy kupna. Zamówienie będzie ważne przez okres 7 dni, a firma potwierdzi jego otrzymanie e-mailem. Ostateczna umowa kupna zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez firmę umowy wstępnej na formularzu wysyłki zamówionych produktów. Firma zawiadomi klienta e-mailem o wysyłce towaru.

iii.     Firma dostarcza towar wyłącznie w ilościach odpowiadającym potrzebom konsumpcji własnej. W określonych przypadkach (w szczególności w przypadku obniżek cen lub wyprzedaży) firma ma prawo ustalić maksymalną dopuszczalną ilość zamawianego towaru.

3.       Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny

i.         Zgodnie z prawem klient może odstąpić od umowy zawartej przez Internet lub telefon bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dostawy towaru, firma jednak daje klientowi prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przez okres 30 dni od dostawy towaru. Dotyczy to również zakupów w sklepach stacjonarnych spółki.

ii.       Jeśli klient chce skorzystać z tego prawa, musi powiadomić firmę o odstąpieniu od umowy w wyżej wymienionym terminie. Można tego dokonać, pisząc na adres reklamacje@pamaluk.com lub dzwoniąc na numer +48 732647222. Można również skorzystać z formularza odstąpienia od umowy.

iii.     W przypadku odstąpienia od umowy klient otrzyma zwrot ceny towaru. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty dostawy towaru, klientowi będzie przysługiwać również zwrot kosztów dostawy w wysokości równej najtańszej opcji dostawy. W przypadku odstąpienia od umowy w późniejszym terminie klient otrzyma jedynie zwrot ceny towaru.Wyżej wymienione kwoty zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zgodnie z prawem firma może wstrzymać płatność do czasu otrzymania zwracanych towarów. O ile nie uzgodniono inaczej, środki zostaną zwrócone w taki sam sposób, w jaki klient dokonał płatności.

iv.     Klient powinien przesłać zwracany towar niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, na adres: PaMaLuk Polska ul. Legionów 115B/U6, 81-472 Gdynia, lub zwrócić towar osobiście do jednego ze sklepów firmy. W takim przypadku klient ponosi koszty związane ze zwrotem towaru.

v.       Należy pamiętać, że zgodnie z prawem klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wskutek posługiwania się nim w sposób inny niż niezbędny do zaznajomienia się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru (np. używanie perfum już po ich wypróbowaniu). Należy również pamiętać, że klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy towar został wyprodukowany zgodnie z wymaganiami lub w przypadku towarów zrobionych na zamówienie (np. w opakowaniu ze zrobionym na zamówienie grawerunkiem) oraz w przypadku towaru, który klient wyjął z opakowania, a którego nie można zapakować ponownie ze względów higienicznych (np. otwarte preparaty kosmetyczne i inne towary, które mają bezpośredni kontakt ze skórą).

4.       Reklamacje

i.         Jeśli przy dostawie okaże się, że towar jest wadliwy, firma wypłaci klientowi rekompensatę w formie kuponu. Klient może również zażądać usunięcia wady w formie wymiany lub naprawy towaru. Jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe lub dla firmy nieopłacalne, klientowi przysługuje prawo do żądania zniżki od ceny zakupu oraz - w przypadku, gdy wada jest znaczna - odstąpienia od umowy kupna.Prawa te przysługują użytkownikowi również w przypadku wykrycia wady w terminie późniejszym.

ii.       Firma ponosi odpowiedzialność za wady towaru, jeżeli wady ujawnią się w okresie dwóch lat od daty dostawy towaru lub przed datą ważności określoną na opakowaniu.

iii.     Towar uznaje się za wadliwy w szczególności wtedy, gdy nie ma zwyczajnych lub przedstawionych właściwości, nie spełnia swojego celu, jest niezgodny z wymogami ustawowymi lub nie został dostarczony w uzgodnionej ilości. Zwiększona wrażliwość lub reakcja alergiczna na dostarczony produkt nie stanowi podstawy do uznania wadliwości towaru.Podobnie wady prezentów lub towarów bezpłatnych nieobjętych zamówieniem nie stanowią wady towaru. Zdjęcia produktów w naszym sklepie internetowym mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią wiążącego opisu właściwości produktów (np. opakowanie może różnić się ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta).

iv.     Pytania dotyczące reklamacji należy kierować na adres reklamacje@pamaluk.com lub na numer +48 732 647 222. Reklamowany towar należy przesłać na adres: PaMaLuk Polska ul. Legionów 119B/U6 81-472 Gdynia wraz z formularzem reklamacji. Reklamację można również złożyć w naszym sklepie. W przypadku samodzielnego wypełniania formularza należy pamiętać, aby opisać, gdzie znajduje się wada i na czym polega, jak również podać preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.

v.       Firmaa poinformuje klienta o rozpatrzeniu reklamacji, a w szczególności o otrzymaniu reklamacji i jej pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu, za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej. Firma może również skontaktować się z klientem telefonicznie.

vi.     Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie. Rozpatrzenie reklamacji, w tym usunięcie wady, nie przekracza zazwyczaj 30 dni. W przeciwnym przypadku klient ma prawo odstąpić od umowy kupna. Klient ma obowiązek pomóc firmie wywiązać się z dotrzymania wyżej wymienionego terminu.

vii.    W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie firma poniesie koszt zwrotu towaru.

5.       Sposób płatności i rodzaje dostawy

i.         Klient może wybrać sposób płatności i dostawy z dostępnych opcji. Przed wysyłką zamówienia firma powiadomi klienta o wybranym sposobie płatności, dostawy i związanych z tym kosztach.

ii.       Obecnie dostępne sposoby płatności i rodzaje dostawy oraz ich koszt podane są tutaj.

iii.     Firma zastrzega sobie prawo bezpłatnej dostawy towarów w określonych przypadkach.

6.       Postanowienia różne

i.         Firma oferuje klientom różne zniżki, kupony podarunkowe i innego rodzaju kupony. Zasady korzystania z nich określa regulamin, o czym klient zostanie w każdym przypadku poinformowany. O ile nie określono inaczej, każda zniżka lub kupon podarunkowy można wykorzystać tylko jeden raz. Do każdego zakupu można wykorzystać tylko jeden kupon tego samego rodzaju. O ile nie określono inaczej, zniżki nie łączą się ze sobą. Jeżeli wartość kuponu podarunkowego jest większa niż wartość całego zakupu, różnicy nie można przenieść na nowy kupon, a niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi.

ii.       W związku z dokonaniem zakupu klient może otrzymać do wypełnienia od firmy zewnętrznej kwestionariusz oceny. Klient może podzielić się swoją opinią na temat zakupu i produktów. Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza.

7.       Informacje ogólne

1       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. W przypadku rzeczywistego sporu konsument może zwrócić się do organu ADR, który znajduje się pod adresem: http://www.cik.uke.gov.pl/. Sprawa może być rozwiązana drogą internetową on-line.

iii.     Umowa zostanie zawarta w języku polskim i podlegać będzie prawu polskiemu.

iv.     Ceny wszystkich produktów i usług zawierają podatek VAT należny w chwili składania zamówienia. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przed zawarciem umowy kupna lub wysyłką towaru klient będzie miał obowiązek (biorąc pod uwagę wybrany sposób płatności) zapłacić niedopłatę lub też sprzedający niezwłocznie prześle klientowi e-mail z prośbą o wyjaśnienie, gdzie sprzedający może zwrócić klientowi ewentualną nadpłatę. Do wysyłanego towaru załączony zostanie dokument podatkowy. Sprzedający może również przesłać dokument podatkowy drogą elektroniczną w e-mailu informującym klienta o wysyłce towaru. Wszystkie ceny towarów, w tym ceny zniżkowe, ważne są aż do odwołania lub wyprzedaży zapasów.